Ideella organisationer

 

Vi har under flera år specialiserat oss på frågor som berör ideella organisationer. Under senare år har det blivit mycket mer pengar i omlopp i föreningar samtidigt som kraven på den ideella föreningen ökat från samhället, bl.a. genom den nya bokföringslagen 1999:1078. Även att föreningar i stor omfattning får ta del av projektmedel som ställer ökade krav på redovisning.

 

Vi har sedan 1999 haft konsultuppdrag åt Riksidrottsförbundet med att ta fram en bransch-anpassad kontoplan för idrottsföreningar, Idrottens BAS-kontoplan. Den återfinns i sin helhet på Riksidrottsförbundets hemsida

 

Det händer just nu mycket för det svenska föreningslivet, bl.a. har det i november 2004 har det kommit en promemoria från Justitiedepartementet om förenklade redovisningsregler, m.m. Den innehåller bland annat förslag om delvis förändrad bokföringsskyldighet för ideella föreningar. Mer information finns på regeringens hemsida

 

Det finns även frågor kring mervärdesskatt som kommer att beröra föreningar.

 

Vi kan erbjuda Din förening allt som berör ekonomi, skatter och juridik för just Din förening. Det är ju viktigt att styrelsen har kunskap om såväl redovisningen som frågor kring anställningar då föreningen har anställd personal. Vi kan erbjuda följande tjänster.

 
·        Uppläggning av bra redovisningsrutiner
·        Vi kan påtaga oss att sköta redovisning allt från att kontera till att registrera bokföringen på data och ta fram olika listor
·        Upprätta budget, avstämma redovisning i förhållande till budget
·        Upprätta och ta fram underlag till bidragsansökningar
·        Ta fram erforderliga redovisningsunderlag till bidragsgivare m.fl.
·        Ekonomiska rutiner och rapportering till styrelse
·        Beräkning av löner, underlag till skattedeklarationer
·        Upprättande av kontrolluppgifter

 

Skattefrågor är speciella för ideella organisationer

 
·        Vi hjälper till med tolkning av gällande skattelagstiftning och då gällande praxis såväl vad det gäller inkomstskatt, mervärdeskatt eller reklamskatt
·        Vi biträder vid olika former av skattetvister, överklagningar till Skatteverket eller andra skatteinstanser

 

Vi erbjuder även biträde vid upprättande av avtal för föreningens verksamhet.

 
·        Upprättande av olika hyresavtal
·        Upprättande av attestrutiner, fullmakter
·        Sponsoravtal
·        Vi hjälper till att upprätta anställningsavtal för både fast anställd som projektanställd personal
·        Försäkringsfrågor för föreningen vad det gäller allt från ansvarsförsäkring till personal-försäkringar
 

Vi kommer att från och med 2005 ge ut ett informationsblad via e-post med minst sex nummer, eftersom det hela tiden händer mycket när det gäller ekonomi m.m. för just ideella organisationer. Du kan läsa vidare under rubriken Infoblad.